Giá khách lẻ: Gọi 0906 47 17 17

Giá đại lý: Gọi 0906 47 17 17 (Giảm 40% so với giá lẻ). Đặc biệt: Nếu đơn vị đại lý muốn thay đổi thông tin liên hệ và thông tin quảng cáo của cá nhân đơn vị đại lý trong phần mềm, công ty Nhất Vạn Nhất cũng có thể thay đổi cho đại lý.

Cần tìm đại lý bán phần mềm tính tiền bán hàng. Có hỗ trợ thay đổi nội dung liên hệ, nội dung quảng cáo trong phần mềm cho đại lý. Đại lý hoàn toàn có quyền riêng cho phần mềm của mình. Không ngại khi tự làm giá bán lẻ, khách lẻ có liên hệ thì sẻ nhìn thấy nội dung liên hệ của Đại lý trên phần mềm. Không có thông tin liên hệ của đơn vị sản xuất phần mềm.
{tab title="Giao diện làm việc của nhân viên" class="blue"}

I. MÀN HÌNH DÀNH CHO NHÂN VIÊN

1. Đăng nhập

2. Thông tin nhân viên 

3. Thơi gian nghỉ phép

4. Quyền lợi nghỉ phép

5. Bảng chấm công

6. Thời gian làm việc

7. Bắt đầu làm việc

8. Kết thúc làm việc

9. Báo cáo dự án

10. Tuyển dụng

11. Đăng ký tuyển dụng

12. Hiệu xuất công việc

{tab title="Giao diện làm việc của quản lý Admin" class="red"}

II. MÀN HÌNH DÀNH CHO HỆ THỐNG ADMIN

1. Quản lý người dùng

2. Thêm người dùng

3. Chức vụ

4. Thêm chức vụ

5. Phương thức trả lương

6. Thêm phương thức trả lương

7. Trạng thái công việc

8. Danh mục công việc

9. Ca làm việc

 

10. Thông tin công ty

11. Địa điểm công ty

 

12. Cơ cấu phòng ban

13. Kỹ năng

14. Giáo dục - Bằng cấp

15. Giấy phép

16. Ngoại ngữ - Ngôn ngữ

17. Thành viên tham gia dự án

18. Quốc tịch - Quốc gia

19. Cấu hình mail

20. Chỉnh sửa ngôn ngữ

21. Cấu hình Modun

22. Cấu hình PIM

23. Thêm trường tùy chỉnh

24. Nhập dữ liệu CSV

25. Phương pháp báo cáo

26. Lý do chấm dứt công việc

27. Danh sách nhân viên

28. Thêm nhân viên

29. Báo cáo nhân viên

30. Thêm ngày nghỉ nhân viên

31. Tìm kiếm, xem, xóa ngày nghỉ của nhân viên

32. Nghỉ phép và báo cáo

33. Cáu hình thời gian nghỉ

34. Cấu hình kiểu ngày nghỉ

35. Workweek 

36. Danh sách kỳ nghỉ

37. Danh sách nghỉ phép

38. Chỉ định nghỉ phép

39. Bảng chấm công

40. Giám sát thời gian làm việc của nhân viên

41. Cấu hình thời gian làm việc

42. Xem tổng thời gian và tên hoạt động từng dự án

43. Thông tin du án, tên hoạt động dự án và thời gian làm việc dự án của nhân viên

43. Tổng thời gian làm việc của nhân viên

45. Khách hàng

46. Các dự án

47. ứng cử viên

48. Vị trí tuyển dụng

49. Chỉ số hoạt động chính

50. Thêm chỉ số hoạt động

51. Sao chép chỉ số hoạt động

52. Viết nhận xét hiệu xuất công việc

{/tabs}